Podmínky členství v BSTK (dále jen klub)

Členství v klubu je dobrovolné a bezplatné.

Členství v klubu je nabídnuto žákům, kteří mají o členství zájem a svým prospěchem a chováním ve škole si členství zaslouží (získají doporučení svého třídního učitele).

Členství je zahájeno přijetím Přihlášky, vyplněné zákonným zástupcem žáka.

Po přijetí člena do klubu má tento práva a povinnosti člena klubu.

Práva členů:

 • účastnit se všech akcí pořádaných klubem,
 • předkládat návrhy nových akcí nebo změn stávajících akcí klubu,
 • vyjadřovat se k rozhodnutí vedoucího.

Povinnosti členů:

 • řádně se na akce předem přihlašovat, svou absenci předem omlouvat,
 • během akcí klubu se chovat ukázněně a slušně, plnit pokyny vedoucího a dodržovat pravidla a zásady bezpečnosti k ochraně života a zdraví svého i ostatních členů klubu,
 • újmu na zdraví nebo na majetku k níž došlo během akce klubu ihned oznámit vedoucímu,
 • nenosit na akce klubu zbytečně hodnotné věci (např.mobily,hodinky, velké částky peněz, apod.). Klub za ztrátu těchto věcí neodpovídá.

Členství v klubu může být ukončeno:

 1. Ukončením činnosti a existence klubu,
 2. Jednostranným ukončením členství ze strany zákonného zástupce žáka,
 3. Jednostranným ukončením členství ze strany klubu na základě doporučení školy,
 4. Vyloučením žáka z členství na základě rozhodnutí vedoucího (zejména pro hrubé porušení kázně, neslušné chování, nebo ignoraci pokynů vedoucího).